موتور گاز سوز

 دیزل های دور پایین

 تعمیر اساسی

 کارگاه

 
 

انجام تعمیرات اساسی وسرویسهای دوره ای، بازبینی عملکرد انواع مولدهای دیزلی بخش عمده ای ازفعالیتهای خدماتی دیزل شرق است.

تعمیرو سرویس دیزل ژنراتورهای نیروگاهی ودیزلهای دریایی نیازمند تخصص ویژه ای بوده و دارای حساسیت بالایی است. این شرکت تا کنون با ارائه خدمات منحصر بفردی که بسیاری برای نخستین بار در کشور مستقلا اجرا شده اند به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است.


     


 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.