موتور گاز سوز

 دیزل های دور پایین

 تعمیر اساسی

 کارگاه

 
 

تعمیر اساسی مولدهای پیستونی دارای اهمیت ویژه ای بوده، در این فرآیند با رعایت نکات خاصی می توان مولد را با توان و راندمان اولیه احیا کرد همچنین با اجرای اصول مهندسی در تعمیرات اساسی ،عمر مفید یک مولد پیستونی را می توان به چندین دوره اورها ل رساند.

در تعمیرات اساسی مولد دایم کار تنها به تعویض قطعات مصرفی ویا قطعات مشخص شده ازطرف شرکت سازنده نپرداخته بلکه با بررسی دقیق اجزاءاصلی مولد می توان نواقص اساسی و ابتدایی آنرا مرتفع ساخته و نتایج مطلوب را به دست آورد.


     


 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.