موتور گاز سوز

 دیزل های دور پایین

 تعمیر اساسی

 کارگاه

 
 

بخش عمده ای از تعمیرات اساسی از جمله موارد تست قطعات و تراشکاری و سنگ زنی و بالانس قطعات متحرک در این واحد صورت می گیرد. پس از تست خستگی قطعات اصلی که به صورت تغییرات در اندازه و شکل مشخص می شوند، این قطعات در کار گاه با بهره گیری از ابزار و ماشین آلات ویژه زیر نظر متخصصین تحت ماشین کاری یا ثابت تراشی قرار می گیرند.

بخش عمده ای از فعالیتهای کارگاهی بازبینی قطعات که بر اساس تست فشار،ترک یابی ، اندازه گیری می باشد که امکان استفاده مجدد از قطعه را مشخص می نماید.
در تعمیرات اساسی مولد دایم کار تنها به تعویض قطعات مصرفی ویا قطعات مشخص شده ازطرف شرکت سازنده نپرداخته بلکه با بررسی دقیق اجزاءاصلی مولد می توان نواقص اساسی و ابتدایی آنرا مرتفع ساخته و نتایج مطلوب را به دست آورد.


     


 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.