موتور گاز سوز

 دیزل های دور پایین

 تعمیر اساسی

 کارگاه

 
 

شرکت دیزل شرق سرویس دهی به کلیه موتورژنراتورهای پیشرفته گازسوز JENBACHER راعهده دار است. با بهره گیری از پرسنل متخصص و مجرب و ارتباط مستمر باواحد پشتیبانی JENBACHER خدمات رسانی به کلیه موتوژنراتورهای گازسوز JENBACHERبه سهولت در محل بهره برداری انجام می گیرد .


     


 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.