نیرو گاههای متمرکز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

تاًمین برق اضطراری بنا به در خواست مصرف کننده با استفاده از موتور ژنراتورهای گازسوز و یا دیزل ژنراتورهای اضطراری امکان پذیر است . در صورت کافی بودن سوخت گازوئیل استفاده از دیزل ژنراتورهای اضطراری توجیه پذیرتر خواهد بود. انتخاب دیزل ژنراتورهای اضطراری همواره بر اساس نیازهای بهره بردار انجام می گیردو طراحی و ارائه تابلوهای تمام اتوماتیک و کاملا هوشمند جهت تطابق با نیازهای بهره برداری می باشد. دیزل ژنراتورهای اضطراری : - قدرت KVA 130الی KVA630 - قدرت KVA630 الی KVA2600دیزل ژنراتورهای اضطراری :

قدرت KVA 130الی KVA630
قدرت KVA630 الی KVA2600
     
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.