نیرو گاههای متمرکز

   ژنراتورهای گازسوز

   مولدهای CHP

   دیزل ژنراتور نیروگاهی

   ژنراتورهای دوگانه سوز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

نیروگاههای مستقل محلی به منظور تاٌمین انرژی الکتریکی و بعضاً انرژی حرارتی برای صنایع و سایر مصرف کنندگان احداث می شوند.
از مواردی که لزوم تاٌسیس یک نیروگاه مستقل را برای صنایع بیش از پیش محسوس می نماید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- وجود منابع ارزان و دسترسی سوخت
2- تولید برق با هزینه ای بسیار کمتر از برق شبکه
3- قطعی متناوب و ناگهانی شبکه
4- لزوم وجود جریان برق با ثبات و مطمئن برای مصرف کننده

ارایه راهکاری مناسب با  بررسی موارد فوق الذکروشرایط واحد مصرف کننده جهت تاٌسیس نیروگاه میسر خواهد بود.     
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.