نیرو گاههای متمرکز

   ژنراتورهای گازسوز

   مولدهای CHP

   دیزل ژنراتور نیروگاهی

   ژنراتورهای دوگانه سوز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

این مولد ها که بر اساس دیزلهای نیروگاهی طراحی شده اند توسط شرکتهای سازنده قابلیت استفاده همزمان از گازوگازوئیل را نیز دارند. در موارد خاص ، بنا به شرایط درخواستی مشتری می توان ازاین مولدها استفاده کرد، در اینگونه مولدها سوخت گازوئیل یا سایر سوختهای سنگین(HFO) به صورت چرخه دیزل محترق می شوند و امکان جایگزینی حداکثر سوخت با گاز طبیعی وجود دارد.
     

 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.