نیرو گاههای متمرکز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

   مولد های نیرو

   دیزل ژنراتور های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

مولدهای دریایی در کلیه ناوگانهای دریایی از جمله کشتیها وکشنده های دریایی نقش اساسی را داشته، مولدهای قدرت تامین کننده نیروی محرکه و دیزل ژنراتورهای دریایی تامین کننده انرژی الکتریکی هستند. لذا به علت اهمیت خاص این مولدها ما همواره موارد زیررا مد نظرقرارمی گیرد:

- انتخاب موتور دیزل متناسب با طراحی و نحوه بهره برداری کشنده
- نظارت وبررسی دقیق قطعات مورد استفاده درتعمیردیزلهای دریایی
- رعایت کلیه اصول مهندسی وموارد تاکید شده سازنده موتور درتعمیرات اساسی

     

 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.