نیرو گاههای متمرکز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

با مطالعه میزان مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی مورد نیاز صنایع و بررسی شرایط واحد مصرف کننده از جمله نوع سوخت در دسترس و مولدهای موجود بهینه ترین راهکار تاًمین انرژی دراختیار واحد درخواست کننده قرارداده می شود.

با ارسال اطلاعات موردنظر می توان این مشاوره را به بهترین نحو انجام ارایه داد.     
نام واحد:
نشانی واحد:
سمت ومشخصات فرددر خواست کننده:
میزان مصرف انرژی الکتریکی :
میزان مصرف آب گرم:
دمای آب گرم مصرفی:
مقدار بخارمصرفی:
حرارت وفشاربخار:
فشاروظرفیت گازلوله کشی:
استفاده ازچیلر:
مشخصات وقدرت مولدهای موجود:
سایرموارد:
توضیحات:
 
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.