نیرو گاههای متمرکز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

تحقیق وتوسعه دربخش انرژی شامل سه بخش عمده می باشد:

ارائه راهکار استفاده ازانواع گازهای قابل اشتعال با حداقل هزینه جهت موتورهای گازسوزودوگانه سوز.

باگذرزمان استفاده ازگازهای بیوگازولندفیل با افزایش قیمت سوختهای فسیلی اهمیت و ارزش بیشتری می یابد.

استفاده ازمنابع جدیدوطبیعی انرژی بعنوان منابع تولید انرژی بدون الاینده.

بهینه سازی عملکردو افزایش راندمان درمولدهای دیزلی وگازسوز.


     
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.