نیرو گاههای متمرکز

   ژنراتورهای گازسوز

   مولدهای CHP

   دیزل ژنراتور نیروگاهی

   ژنراتورهای دوگانه سوز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

در مولدهای CHP تولید انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی به طور همزمان انجام می گیرد و راندمان حرارتی دراین گونه مولد حدود 90% می باشد . درموتورژنراتورهای گازسوز GE Jenbacher تولید همزمان انرژی الکتریکی مورد نیازبا راندمان الکتریکی 42% و انرژی گرمایی به صورت آب گرم و یا بخار آب فشاربالا(حداکثر4bar)با راندمان %45 می باشد.

استفاده ازمولدهای CHP با حداکثر بهینه سازی و بهره وری انرژی باعث صرفه جویی به میزان %40 در مصرف سوخت می شود. کلیه مولدهای CHP بر مبنای موتورژنراتورهای گازسوز طراحی می شوند که دارای خروجی الکتریکی یکسان بوده و قابلیت استفاده از انرژی حرارتی خروجی از اگزوزرا دارند.استفاده از مولدهای گازسوز بصورت CHP ازمهمترین راهکارهای مورد توجه جهت بهینه سازی مصرف سوخت می باشد.اطلاعات بیشتر

     
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.